Zápisy k předškolnímu vzdělávání se budou konat v naší MŠ a DS od 9.5. a 10.5.2021 formou vyplnění on-line přihlášky v systému Twigsee zde: TWIGSEE Přihláška do MŠ a jeslí PlayWisely

Do 3 dnů od odeslání přihlášky od nás obdržíte potvrzení o přijetí/nepřijetí Vaší žádosti. Po uzavření zápisů, nejpozději do 17.5.2021 od nás obdržíte Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do naší MŠ, DS. V případě, že počet zájemců o předškolní vzdělání v naší MŠ nebo DS překročí naši kapacitu a Vaše dítě nebude přijato, budeme Vás neprodleně informovat spolu se zdůvodněním Vašeho nepřijetí.

Přednost při přijímání mají děti v tomto pořadí:
1. Děti v posledním roce před vstupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky.
2. Děti, které již docházely do MŠ PlayWisely v tomto školním roce a jejich zákonní zástupci se přihlásí do 30.4.2022 k docházce na školní rok 2022/2023.
3. Sourozenci dětí, které do MŠ PlayWisely dochází.
4. Děti, které přechází z jeslí PlayWisely.
5. Děti, které přechází z centra PlayWisely.
6. Děti, které mají docházku 5 dní v týdnu.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy nebo DS je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte od pediatra je součástí Evidenčního listu dítěte, který od nás obdržíte spolu s Potvrzením o přijetí a návrhem Smlouvy o poskytování předškolního vzdělání za úplatu, případně můžete použít i formulář Potvrzení od lékaře stažené z aplikace Twigsee.

V případě, že máte zájem o individuální prohlídku naší MŠ nebo DS, dejte nám prosím vědět na email lucie.tumova@playwisely.cz.