Akreditovaná sportovní školka a jesle Praha 4
Spojujeme pohyb, montessori a moderní přístup ke vzdělávání dětí.
 
 
 
 
 
 
 
 
skolka-logo2
 
 
 
 
 
 
OPZ_barevne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace o zpracování osobních údajů

 


Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola a jesle PlayWisely, z.ú., IČO: 04573374 (dále jako “MŠ“ jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).
Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Osobní údaje týkající se žáků školky a DS a zákonných zástupců
Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: jméno a příjmení studenta, datum narození studenta, jméno a příjmení zákonného zástupce,
 • kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa,
 • informace o zdravotním stavu dítěte, v případě potřeby zprávy lékařů a odborníků
 • fotografie nebo videozáznam studenta pro marketingové a propagační účely (na základě souhlasu),
 • další osobní údaje: pravidelné individuální hodnocení dětí, číslo bankovního účtu, platební údaje, číslo zákaznického účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit. Při prvním přihlášení do našeho rezervačního systému Webooker nám můžete udělit tyto souhlasy, které je možné kdykoliv odvolat:

 • Využívání školního rezervačního systému Webooker
 • Uvedení jména žáka pro potřeby školní činnosti
 • Pořizování a zveřejňování fotodokumentace a videí
 • Souhlas se zveřejněním jména dcery/syna v souvislosti s fotografií
 • Poskytnutí základních údajů žáka spolupracujícím organizacím
 • Souhlas se zasíláním marketingových nabídek a sdělení emailem
 • Souhlas s kamerovým systémem
 • Informování o akcích Centra, Mateřské školy a jeslí PlayWisely

Osobní údaje týkající se zaměstnanců, smluvních pracovníků a uchazečů o zaměstnání


Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:
 • identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození,
 • kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa,
 • fotografie zaměstnance,
 • údaje poskytnuté v rámci zaslaného životopisu (dosažené vzdělání, dosavadní odborná praxe apod.),
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, platební údaje, číslo zákaznického účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona (pouze pro zaměstnance a smluvní pracovníky).
 • Osobní údaje získáváme především od Vás, zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu.

Jak Vaše osobní údaje využíváme?
Osobní údaje týkající se studentů a zákonných zástupců
Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb (poskytování služeb péče o dítě v MŠ a DS a pořádání kurzů pro děti a workshopů pro rodiče),
 • komunikaci s Vámi,
 • informování o změnách a novinkách v nabídce kurzů (oprávněný zájem),
 • umožnění přístupu do rezervačního systému,
 • splnění právní povinnosti,
 • účetní a daňové účely,
 • vedení zákaznické evidence,
 • marketingové a propagační účely (na základě výslovného souhlasu).

Osobní údaje týkající se zaměstnanců, smluvních pracovníků a uchazečů o zaměstnání


Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

 1. plnění pracovně právních povinností zaměstnavatele,
 2. umožnění přístupu do informačních systémů,
 3. nábor a výběr zaměstnance.
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.


Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle „MŠ“ a jeho zaměstnanců zpracovávány také dalšími zpracovateli.

Zpracovateli nebo příjemci osobních údajů jsou zejména:
 • Aperus, s.r.o., rezervační systém Webooker.
 • Hýbeme dětmi (taneční kroužek v MŠ)
 • Crokidy (kroužek keramiky v MŠ)
 • Mgr. Daniela Hartlová (spolupracující speciální pedagog pro předškoláky)
 • Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?
 • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:
 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany „MŠ“,
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů,
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy,
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů,
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb,
 • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás velmi důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování.

Potřebujete další pomoc?
Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu Mateřské školy a jeslí PlayWisely, z.ú pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel. č.: +420 606625000 nebo elektronicky na adrese veronika.filova@playwisely.cz.